Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

3455 473a 400
Reposted frompszczola91 pszczola91 viasoko soko

May 15 2019

2722 6a6b 400
Reposted fromgrobson grobson
1087 6408 400

May 09 2019

2903 0652 400
Reposted frombluuu bluuu

May 07 2019

9767 294b 400
Reposted fromEtnigos Etnigos
0581 ee7b 400
Reposted fromEtnigos Etnigos
9365 7787 400
0611 8d19 400
Reposted fromsoftboi softboi viabarszczowa barszczowa
0441 43bf 400

May 04 2019

May 03 2019

7251 3cd7 400
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
7480 bfe4 400
Reposted fromRowena Rowena
7683 ff8d 400
Reposted fromRowena Rowena
   Kto chce bym go kochała, nie może być nigdy ponury 
   i musi potrafić mnie unieść na ręku wysoko do góry.

   Kto chce, bym go kochała, musi umieć siedzieć na ławce 
   i przyglądać się bacznie robakom i każdej najmniejszej trawce.

   I musi też ziewać, kiedy pogrzeb przechodzi ulicą, 
   gdy na procesjach tłumy pobożne idą i krzyczą.

   Lecz musi być za to wzruszony, gdy na przykład kukułka kuka 
   lub gdy dzięcioł kuje zawzięcie w srebrzystą powłokę buka.

   Musi umieć pieska pogłaskać i mnie musi umieć pieścić, 
   i śmiać się, i na dnie siebie żyć słodkim snem bez treści,

   i nie wiedzieć nic, jak ja nie wiem, i milczeć w rozkosznej ciemności, 
   i być daleki od dobra i równie daleki od złości.

   niezawodna i ponadczasowa: 
   Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted bymyszkaminniehereyes
4751 1227 400
Reposted fromnoniewiem noniewiem viakwasmilosz kwasmilosz
4108 0d13 400
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viajaphy japhy
6519 f0c8 400
Reposted fromidiod idiod
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl