Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

3833 6160 400
Reposted fromamatore amatore

May 27 2017

3740 9453 400
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viabrzask brzask
2055 b157 400
1527 b5a4 400
Reposted fromerial erial viareshapedwanderer reshapedwanderer
3554 4fb9 400
Reposted fromsarazation sarazation viayumi yumi
9238 1e3b 400
Reposted frommowmihou mowmihou viaczekoladowysen czekoladowysen
2909 8be1 400
Reposted frommisza misza viatitelitury titelitury
0682 968b 400
Reposted fromtitelitury titelitury viaszydera szydera
3069 96cb 400
Reposted fromidiod idiod viaiblameyou iblameyou

May 23 2017

Play fullscreen
Reposted byczekoladowysenGunToRun
3189 173e 400
Reposted fromkrzysk krzysk
***
Marcin Baran

OPIS STRACONEGO KOBIECEGO CIAŁA

Znałem kiedyś kobietę.
Nieważne kiedy, obojętnie jaką. *
Pachniała miodowym pumperniklem, a jej pupa ruszała się łagodnie, gdy szła się ubrać do łazienki.
Kto teraz dotyka krągłego końca jej ucha?
Kim się posługuje, by nie lubić świata?
Ciało miała podobne do ciał innych kobiet. **
Szczególnie zmysłowo pokazuje kunszt nieobecności.
Wargi?
Ciepłe, zmysłowe, wspaniałe.
Obrzmiewały tak szybko, i nie tylko one.

(Jak uczynić z Ciebie jedną z wielu kobiet?)

* Nieprawda. Wciąż pamięta jej ciało. (przyp. aut.)
** Nieprawda. Wciąż pamięta jej ciało. (przyp. aut.)
***
Reposted bysalamiidosk8zfmaligne
3443 90fc 400
Reposted fromkrzysk krzysk viaSundaySmile SundaySmile
8238 6fbb 400
Reposted bywrednayouaresonaive

May 19 2017

3160 6c2c 400
Kraków.
Reposted fromikari ikari viaredsth redsth
Reposted fromredsth redsth viasiostra siostra

May 13 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl